• Dla Latex formula – funkcja ramionami skierowana w górę – funkcja kwadratowa przyjmuje najmniejszą wartość w wierzchołku.
  • Dla Latex formula – funkcja ramionami skierowana w dół – funkcja kwadratowa przyjmuje najwiekszą wartość w wierzchołku.


 

Wierzchołek:

  • Dla postaci ogólnej funkcji kwadratowej Latex formula

 liczymy ze wzorów:  Latex formula Latex formula,  Latex formula Latex formula.

  • Dla postaci kanonicznej funkcji kwadratowej Latex formula

odczytujemy ze wzoru

  • Dla postać iloczynowej funkcji kwadratowej Latex formula

liczymy ze wzorów Latex formula Latex formula,  Latex formula 

Zadanie 1. Dana jest parabola o równaniu Latex formula Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa

A.     Latex formula         B.      Latex formula            C.     Latex formula           D.       Latex formula  

  

Zadanie 2. Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem Latex formula jest punkt o współrzędnych

A.      Latex formula        B.     Latex formula          C.      Latex formula          D.      Latex formula

  

Zadanie 3. Wierzchołek paraboli o równaniu Latex formula leży na prostej o równaniu    Latex formula Wtedy

A.     Latex formula           B.      Latex formula        C.        Latex formula        D.       Latex formula

  

Zadanie 4. Wierzchołkiem paraboli o równaniu Latex formula jest punkt o współrzędnych

A.     Latex formula           B.      Latex formula        C.        Latex formula        D.       Latex formula

  

Zadanie 5. Parabola o wierzchołku Latex formula i ramionach skierowanych w dół może być wykresem funkcji określonej wzorem

A.   Latex formula          B.   Latex formula

C.   Latex formula       D.   Latex formula

  

Zadanie 6.  Najmniejszą wartością funkcji kwadratowej Latex formula jest

A.     1           B.     -2             C.      0             D.      -1