Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Do zbioru rozwiązań nierówności Latex formula należy liczba

A.     9           B.     7            C.      4             D.      1


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2010

Wykresem funkcji kwadratowej Latex formula jest parabola o wierzchołku w punkcie

A.    Latex formula        B.      Latex formula         C.        Latex formula        D.       Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz liczenie wierzchołka funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 3. (0-1) Maj 2011

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: Latex formula i Latex formula.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 4. (0-1) Maj 2011 

Dane są funkcje liniowe Latex formula oraz  Latex formula określone dla wszystkich liczb rzeczywistych  Latex formula Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji  Latex formula 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2012

Dana jest parabola o równaniu Latex formula Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa

A.     Latex formula         B.      Latex formula            C.     Latex formula           D.       Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz liczenie wierzchołka funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 6. (0-1) Sierpień 2012

Wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej której zbiorem wartości jest Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie zbioru wartości.


 

Zadanie 7. (0-1) Sierpień 2012

Zbiorem rozwiązań nierówności Latex formula jest

A.    Latex formula

B.    Latex formula

C.    Latex formula

C.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 8. (0-1) (Czerwiec 2012)

Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji Latex formula Wskaż ten rysunek. 

Zadanie 9. (0-1) Czerwiec 2012

Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem Latex formula jest punkt o współrzędnych

A.      Latex formula        B.     Latex formula          C.      Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie wierzchołka funkcji kwadratowej. 


 

Zadanie 10. (0-1) Maj 2012

Liczby Latex formula są różnymi rozwiązaniami równania Latex formula. Suma Latex formula jest równa

A.     Latex formula         B.       Latex formula            C.       Latex formula         D.      Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz liczenie miejsc zerowych.


 

Zadanie 11. (0-1) Maj 2012

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej  Latex formula 

A.   Latex formula    B.   Latex formula      C.    Latex formula       D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz liczenie miejsc zerowych.


 

Zadanie 12. (0-1) Sierpień 2012

Wierzchołek paraboli o równaniu Latex formula leży na prostej o równaniu    Latex formula Wtedy

A.     Latex formula           B.      Latex formula        C.        Latex formula        D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie wierzchołka funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 13. (0-1) Maj 2013

Wierzchołekiem paraboli o równaniu Latex formula jest punkt o współrzędnych

A.     Latex formula           B.      Latex formula        C.        Latex formula        D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie wierzchołka funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 14. (0-1) Sierpień 2014

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej, określonej wzorem Latex formula 

Zadanie 15. (0-1) Sierpień 2014

Funkcja kwadratowa, której zbiorem wartości jest przedział , może być określona wzorem

A.  Latex formula    B.  Latex formula     C.   Latex formula    D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie zbioru wartości funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 16. (0-1) Czerwiec 2014

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej Latex formula jest liczba Latex formula. Wówczas Latex formula jest równe

A.      0           B.       1            C.      -98             D.       98


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz liczenie miejsc zerowych.


 

Zadanie 17. (0-1) Czerwiec 2014

Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu Latex formula jest równa

A.      -8          B.      -4            C.      1            D.       2


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie wierzchołka funkcji kwadratowej. 


 

Zadanie 18. (0-1) Maj 2014

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej Latex formula. 

Zadanie 19. (0-1)  2014

Pierwiastki Latex formula równania  Latex formula spełniają warunek

A.  Latex formula   B.   Latex formula   C.    Latex formula    D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz liczenie miejsc zerowych funkcji kwadratowej. 


 

Zadanie 20. (0-1) Sierpień 2015

Parabola o wierzchołku Latex formula i ramionach skierowanych w dół może być wykresem funkcji określonej wzorem

A.   Latex formula          B.   Latex formula

C.   Latex formula       D.   Latex formula

 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie wierzchołka funkcji kwadratowej. 


 

Zadanie 21. (0-1)  Czerwiec 2015

Równanie Latex formula

A.  nie ma rozwiązań rzeczywistych.

B.  ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.

C.  ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.

D.  ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz liczenie miejsc zerowych funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 22. (0-1) Czerwiec 2015

Najmniejszą wartością funkcji kwadratowej Latex formula jest

A.     -4            B.     -2             C.      0             D.      4


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie wierzchołka funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 23. (0-1) Maj 2015

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem Latex formula Jeżeli Latex formula to

A.    Latex formula         B.     Latex formula         C.     Latex formula         D.      Latex formula 

Zadanie 24. (0-1) Sierpień 2016

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem Latex formula Wynika stąd, że funkcja Latex formula jest rosnąca w przedziale

A.    Latex formula       B.     Latex formula         C.     Latex formula      D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 25. (0-1) Sierpień 2016

Jeżeli funkcja kwadratowa  Latex formula nie ma ani jednego miejsca zerowego, to liczba Latex formula spełnia warunek

A.    Latex formula        B.    Latex formula        C.     Latex formula       D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz liczenie miejsc zerowych.


 

Zadanie 26. (0-1) Czerwiec 2016

Dana jest funkcja kwadratowa Latex formula. Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja Latex formula jest rosnąca.

A.     Latex formula       B.          Latex formula        C.       Latex formula       D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie przedziałów monotoniczności funkcji kwadratowej.


 

Informacja do zadań 27. i 28 Maj 2016

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej Latex formula. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt Latex formula Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji Latex formula.

Zadanie 27. (0-1) Maj 2016

Zbiorem wartości funkcji Latex formula jest przedział

A.     Latex formula    B.    Latex formula      C.       Latex formula      D.     Latex formula

 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie zbioru wartości.


 

Zadanie 28. (0-1) Maj 2016

Najmniejsza wartość funkcji Latex formula w przedziale Latex formula jest równa

A.      2            B.      5            C.      8            D.      9


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie wierzchołka funkcji kwadratowej.


 

Zadanie 29. (0-1) Maj 2017

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej Latex formula, której miejsca zerowe to: −3 i 1.

Współczynnik Latex formula we wzorze funkcji Latex formula jest równy

A.      1            B.      2            C.      3            D.      4