Zadanie 1 (0-4) Sierpień 2012

Dany jest trójkąt równoramienny Latex formula, w którym  Latex formula oraz Latex formulaLatex formula Podstawa Latex formula tego trójkąta jest zawarta w prostej Latex formula Oblicz współrzędne wierzchołka Latex formula

Zadanie 2. (0-2) Maj 2012

Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach Latex formulaLatex formula

Zadanie 3. (0-4) Sierpień 2013

Punkty Latex formulaLatex formula są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku Latex formula Oblicz pole tego równoległoboku.

Zadanie 4. (0-4) Czerwiec 2014

Podstawą trójkąta równoramiennego Latex formula jest bok Latex formula, gdzie Latex formulaLatex formula Ramię tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu Latex formula Oblicz współrzędne wierzchołka Latex formula

Zadanie 5. (0-4) Sierpień 2015

Wyznacz równanie osi symetrii trójkąta w wierzchołkach Latex formulaLatex formula

Zadanie 6. (0-2) Maj 2015

W układzie współrzędnych są dane punkty  Latex formula, Latex formula Prosta  Latex formula przecina oś  Latex formula w punkcie  Latex formula. Oblicz pierwszą współrzędną punktu  Latex formula

Zadanie 7. (0-4) Czerwiec 2015

Dany jest trójkąt równoramienny ABC , w którym |AC | = |BC | . Ponadto wiadomo, że A = (− 2,4) i B = (6,− 2) . Wierzchołek C należy do osi Oy . Oblicz współrzędne wierzchołka C

Zadanie 8. (0-4) Sierpień 2016

Zadanie 9. (0-2) Czerwiec 2016

Dane są proste o równaniach Latex formula oraz  Latex formula które przecinają się w punkcie leżącym na osi  Latex formula układu współrzędnych. Oblicz pole trójkąta, którego dwa boki zawierają się w danych prostych, a trzeci jest zawarty w osi  Latex formula

Zadanie 10. (0-4) Czerwiec 2012

Punkty  Latex formula są wierzchołkami trójkąta. Wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka  Latex formula przecina prostą  Latex formula w punkcie  Latex formula Oblicz współrzędną punktu Latex formula

Zadanie 11. (0-5) Maj 2017

Dane są punkty Latex formula i Latex formula oraz prosta Latex formula o równaniuLatex formula. Wierzchołek Latex formula  trójkąta Latex formula to punkt przecięcia prostej Latex formula z osią Latex formula układu współrzędnych, a wierzchołek Latex formula jest punktem przecięcia prostej  Latex formula z prostą Latex formula . Oblicz pole trójkąta Latex formula.