Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb Latex formula jest równa Latex formula. Wtedy

A.     Latex formula           B.      Latex formula          C.     Latex formula          D.       Latex formula

 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2011

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa 4. Wtedy liczba Latex formula jest równa

A.       3           B.      4            C.       5            D.       7


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2012

Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000 zł, 2800 zł, 3400 zł, 3600 zł, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa

A.     3400 zł        B.     3500 zł         C.      6000 zł           D.     7000 zł


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2012

W kolejnych sześciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mediana tych wyników jest równa:

A.      3           B.       3,5           C.     4             D.      5


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 5. (0-1) Maj 2012

Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za pięć z tych akcji zapłacona 2300 zł. Cena szóstej akcji jest równa

A.    400 zł         B.    500 zł         C.      600 zł          D.     700 zł


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 6. (0-1) Czerwiec 2013

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na poniższym diagramie.

 

Średnia ocen uzyskanych przez uczniów z tego sprawdzianu jest równa

A.     2           B.      3            C.      3,5            D.     4


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 7. (0-1) Maj 2013

Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1, 2, 3, x, 5, 8 jest równa 4. Wtedy

A.     Latex formula            B.      Latex formula           C.      Latex formula             D.        Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 8. (0-1) Sierpień 2014

Średnia arytmetyczna liczb: x, 13, 7, 5, 5, 3, 2, 11 jest równa 7. Mediana tego zestawu liczb jest równa

A.     6             B.      7            C.      10            D.      5


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 9. (0-1) Czerwiec 2014

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy

A.     20 pkt          B.      30 pkt           C.      50 pkt            D.      60 pkt


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 10. (0-1) Maj 2014

Mediana zestawu danych 2, 12, a, 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas

A.      Latex formula           B.        Latex formula           C.         Latex formula           D.          Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 11. (0-1) Czerwiec 2015

Medianą zestawu danych Latex formula jest liczba 4. Wtedy Latex formula może być równe

A.     2          B.      3          C.      4            D.     5


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 12. (0-1) Maj 2015

Średnia arytmetyczna zestawu danych:

Latex formula

jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych:

 Latex formula

Wynika stąd, że

A.     Latex formula        B.      Latex formula            C.        Latex formula           D.        Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 13. (0-1) Sierpień 2016

Jeśli do zestawu czterech danych: Latex formula dołączymy liczbę Latex formula, to średnia arytmetyczna wzrośnie  o Latex formula. Zatem

A.     Latex formula        B.        Latex formula             C.       Latex formula        D.          Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 14. (0-1) Czerwiec 2016

Średnia arytmetyczna czterech liczb: Latex formula i Latex formula jest równa Latex formula Wynika stąd, że

A.     Latex formula        B.        Latex formula             C.       Latex formula        D.          Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 15. (0-1) Maj 2016

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: Latex formula  jest równa Latex formula Mediana tych liczb jest równa

A.      26             B.       27            C.      28            D.     29


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 16. (0-1) Czerwiec 2015

Średnia arytmetyczna zestawu danych: Latex formula jest równa Latex formula, natomiast średnia arytmetyczna zestawu danych: Latex formula jest równa Latex formula. Wynika stąd, że

A.     Latex formula            B.           Latex formula          C.       Latex formula           D.    Latex formula 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 17. (0-1) Maj 2017

Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: Latex formula  jest równa Latex formula Wtedy

A.     Latex formula            B.           Latex formula          C.       Latex formula           D.    Latex formula